ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้วิดีโอช่วยสอน "Perspective ศิริวัฒน์แซนด์วิช"

ชื่อผู้แต่ง : นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
2
[โครงการ] การสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นัฐพล กล่ำคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการรับสารจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญฃี วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (2000-1101)
ชื่อผู้แต่ง : นางวิกรานตา โชติช่วงรัศมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนรู้ทัศนธาตุ ในวิชาองค์ประกอบศิลป์ สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 ห้อง 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 สาขางานัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นายประพัฒ เกิดอินท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การสร้างสื่อการเรียนแบบ e-learning วิชาการสร้างเว็บเพจเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรชัย ศรียางนอก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียน ระดับ ปวช.ชั้นปีที่่ 2 ห้อง 5 สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : นางเกตุมณี ลิ้มเจริญพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
8
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : นายไพพูล ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3.3 การขาย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ในเรื่องการไม่ส่งงานและการบ้าน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา ไวยรัตนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (constructionism สื่อช่วยสอนคอมพิวเตอร์ รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ ปวช1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริเพ็ญ บุญยืน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
11
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาพัฒนาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางยุวรินทร์ กิตติ์อัครโกสิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
12
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนวิชาโครงการ (2001-5001) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุทรรศนัยน์ จินดานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
13
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาสภาพปัญหาในการเียนวิชาโครงการของนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์ประไพ เลิศพรภักดีวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
14
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบของครุผู้สอนรายวิชาโครงการ จะทำหใ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
ชื่อผู้แต่ง : นายประชุม ตันติสุขารมย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
แก้ไขปัญหาการเรียนวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสุวภาคย์ ทัศนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคอมพิวเอตร์กราฟิกส์ โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบร่วมแรงร่วมใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบยอมรับ
ชื่อผู้แต่ง : นางอาทิตา บุญประสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาแบบฝึกการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชื่อผู้แต่ง : นางอุมาพร ไชยจำเริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 3204-2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสมด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลวรรณ กิจพัฒนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิขาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น (2201-2416) ของนักเรียนประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุทรรศนัยน์ จินดานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
20
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การสร้างสื่อการเรียนแบบ e-learning วิชาการสร้างเว็บเพจเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรชัย ศรียางนอก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาระบบปฏิบัติการ ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางยุวรินทร์ กิตติ์อัครโกสิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
แก้ไขปัญหาการเรียนวิชาการบัญชีคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 ห้อง 5 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสุวภาคย์ ทัศนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสำนักงาน โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง
ชื่อผู้แต่ง : นางอุมาพร ไชยจำเริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ด้านเอกสารประกอบการสอน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์ประไพ เลิศพรภักดีวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ชื่อผู้แต่ง : นายไพพูล ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การเรียนรู้ด้วยสื่อการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ นักเรียน ระดับชั้น ปวช1.4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางศิริเพ็ญ บุญยืน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบเลขฐาน โดยใช้แบบฝึกเสริม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลวรรณ กิจพัฒนาการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษารูปแบบการสอนที่พึงประสงค์ในการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางอาทิตา บุญประสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมการมาเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายประพัฒ เกิดอินท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
30
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาถึงแรงจูงใจใส่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยหนึ่งในการแก้ปัญหาการได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์การพ้นสภาพของนักเรียนในที่ปรึกษา
ชื่อผู้แต่ง : นายประชุม ตันติสุขารมย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
31
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2007 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช ปีที่ 3 ห้อง 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบริพัตร์ ผลบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2 ครั้ง
32
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ชื่อผู้แต่ง : นางเกตุมณี ลิ้มเจริญพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 3 ครั้ง
33
[โครงการ] การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอนวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ด้วยโปรแกรม Premiere Pro และ PowerPoint

ชื่อผู้แต่ง : นายนรากร ไกรนรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
34
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นางเกตุมณี ลิ้มเจริญพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 34 เรื่อง